Tra cứu bảng điểm

Nhập mã sinh viên để tra cứu

Thông tin sinh viên

Mã sinh viên: 12400024

Họ và tên: Nguyễn chí Cảnh

Lớp: 9LTCD-IT03

Ngành học: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Mã môn Tên môn học ĐVHT Điểm lần 1 Điểm lần 2
Học kỳ 1
1 0106 Anh 06 6 6.76
2 0107 Anh 07 6 7.54
3 0233 Cơ sở dữ liệu quan hệ 3 8.3
4 0254 Kỹ thuật lắp ráp cài đặt 3 7.9
5 0261 Lập trình cấu trúc nâng cao 3 8.67
6 0260 Lập trình trực quan 6 7.1
7 0231 Mạng máy tính 3 6.2
Học kỳ 2
1 0281 Bảo mật 3 8.5
2 0280 Công nghệ Java cho di động 3 8.51
3 0283 Điện toán di động 3 9.4
4 0287 Khai phá dữ liệu 3 9.08
5 0286 Khái quát về giải thuật song song 3 7.4
6 0247 Kỹ nghệ phần mềm 3 5.8
7 0256 Lập trình hợp ngữ 3 7
8 0284 Mã nguồn mở 3 8.7
9 0288 Thiết kế hướng đối tượng 3 8.1
10 0285 Tính đa dạng trong thiết kế web 3 8.7
Số ĐVHT còn nợ: 0
Điểm tổng hiện tại: 7.75 Xếp loại học tập: Khá
Tra cứu mã sinh viên khác